Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Hedgies.Coffee webshop – 2021

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 19 – Voorwaarden kadobonnen

Artikel 20 – Voorwaarden abonnement

Artikel 21 – Voorwaarden spaarkaart

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4. Dag: kalenderdag;

5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

11. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;

12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Hedgies.Coffee

Marktstraat 5, 6901AK Zevenaar

E-mailadres: info@hedgies.coffee

KvK-nummer: 77625889

BTW-identificatienummer: NL003217153B02

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 Artikel 6 – Herroepingsrecht

 Bij producten:

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. De waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. bedraagt 25%.

4. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.

6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;

b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of

c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 – De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 Artikel 15 – Betaling

1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 19 – Voorwaarden kadobonnen

1. Deze productvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Hedgies.Coffee uitgegeven kadobonnen, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook. 2. Kadobon is uitsluitend rechtmatig te koop op de digitale platformen van Hedgies.Coffee of bij aangewezen retailpartners. 3. Particuliere noch bedrijfsmatige doorverkoop is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van Hedgies.Coffee. 4. De kaarthouder dient kadobon en aankoopbewijzen zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal, verlies of onbevoegd gebruik door derden van deze code of bon vindt geen vergoeding of vervanging plaats. 5. De fysieke kadobon kan uitsluitend ingewisseld worden binnen onze retailshop en dient in 1 keer te worden besteed. Voor digitale cadeaukaarten geldt dat deze uitsluitend op de digitale platformen van Hedgies.Coffee te verzilveren zijn. 6. In geval van het vermoeden van fraude of oneigenlijk gebruik kan Hedgies.Coffee het gebruik van één of meerdere kadobonnen voor onbepaalde tijd opschorten en/of het gebruik van kadobonnen permanent ontzeggen. 8. Op verzoek dient de kaarthouder de originele email of fysieke kadobon aan Hedies.Coffee te verstrekken om de juistheid te laten verifiëren.9. Kadobonnen (fysiek of digitaal) of de restwaarde ervan is onder geen beding inwisselbaar voor geld. 10. Hedgies.Coffee kan op elk moment het aanbod de kadobonnen is in te wisselen aanpassen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het aanbod dat op enig moment op de inwisselplatformen van Hedgies.Coffee zichtbaar is, dan wel is afgedrukt op de kadobon zelf of op bijbehorend drukwerk.11. Een vermindering van het inwisselaanbod op de verzilverplatformen is geen geldige reden voor het annuleren van een bestelling of grond voor restitutie na de herroepingstermijn.12. Het saldo en de vervaldatum van kadobon kunnen op de digitale platformen van Hedgies.Coffee worden geraadpleegd.13. Digitale en fysieke kadobon is één jaar geldig na aankoop. Deze geldigheidsduur staat de kaart vermeld, evenals de verwijzing naar deze voorwaarden. Na deze periode vervalt elke aanspraak op het saldo van de cadeaukaart.14. Hedgies.Coffee kan deze productvoorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.15. Het gebruik van de kadobon voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze is uitgegeven is niet toegestaan.

Artikel 20 – Voorwaarden abonnement

Voorwaarden ”abonnement”

 1. Overwegende dat

De volgende verkoopvoorwaarden regelen de levering van Hedgies.Coffee, met betrekking tot de programma’s “koffieabonnement” en “theeabonnement” (hierna: “Abonnementen”), waarbij de consument zich heeft aangesloten via de website www.hedgies.coffee  (hierna: de “webshop”) Deze verkoopvoorwaarden zijn in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake consumentenbescherming en e-commercetransacties.

De toegepaste Algemene Voorwaarden zijn deze die van kracht zijn op het moment van het afsluiten van het abonnementscontract volgens de manieren beschreven in Artikel 5.

Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor e-commerce, voor zover niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld. In geval van tegenstrijdigheid hebben de huidige verkoopvoorwaarden met betrekking tot de programma’s “abonnement” voorrang.

De klant kan contact opnemen met de klantenservice via mail webshop@hedgies.coffee (hierna “De klantenservice”), om meer informatie te ontvangen.

Producten die op deze website worden verkocht, zijn enkel voor huishoudelijk gebruik. Doorverkoop voor derden is verboden.

 • Overeenkomstige partijen

De overeenkomstige partijen zijn:

– Hedgies.Coffee: Hedgies.Coffee Marktstraat 5, 6901AK Zevenaar, Nederland, Belastingwet en BTW nummer NL003217153B02.

– Klant: de eindgebruiker is een natuurlijk persoon (zolang hij of zij de wettelijke leeftijd heeft op de datum van het sluiten van het contract). Voor rechtspersonen zijn er meer overeenkomsten, neem in dat geval contact op met het klantenservice. 

 • Abonnementen

Hedgies.Coffee biedt de mogelijkheid om deel te nemen aan een abonnementsprogramma dat bedoeld is om periodiek producten te leveren onder het handelsmerk of andere handelsmerken. De klant kan kiezen uit de volgende Abonnement-optie: 

 • “abonnement”: het is een abonnementsprogramma dat voorziet in de levering van koffieproducten (te kiezen gemalen koffie en koffiebonen) en theeproducten (te kiezen losse thee) op vaste periodieke basis. Indien van toepassing: Een korting wordt toegepast op basis van de gekochte hoeveelheid.

De klant kan slechts een van de bovengenoemde abonnementen kiezen en bij het afsluiten van dergelijke abonnementen verbindt hij zich ertoe periodieke bestellingen van de producten met het merk Hedgies.Coffee te plaatsen op het specifieke tijdslot volgens het specifieke ingediende abonnement.

 • Algemene voorwaarden van de abonnementen 

4. 1       Abonnement

De producten vermeld in onderstaande tabel (in het gedeelte “beschikbare producten”) kunnen worden gekocht op het moment en met de frequentie gekozen door de klant en zullen worden verzonden naar het adres dat is aangegeven in de registratieprocedure, dat altijd kan worden gewijzigd door dit aan te passen in “Mijn account” gedeelte op de webshop.

Elke bestelling wordt geleverd op de door de klant gekozen datum bij deelname van het abonnement. In elke geval kan de aanvankelijk aangegeven frequentie altijd worden gewijzigd, waardoor het eerder aangegeven tijdslot wordt verkort, op de manier beschreven in Artikel 7.

Na de eerste levering worden volgende bestellingen rechtstreeks op de geregistreerde creditcard aangerekend volgens de modaliteit en timing beschreven in Artikel 8.

Er is geen vooraf bepaalde afloop van het abonnement. Het contract zal daarom van kracht zijn totdat Hedgies.Coffee of de klant beslist om zich uit te schrijven volgens de modaliteiten en timing aangegeven in Artikel 13.

BESCHIKBARE PRODUCTENgemalen koffie, koffiebonen, losse thee
LOOPTIJDGeen minimumduur
EERDERE OPZEGGINGGeen boete
OPZEGGINGSPROCEDURE– Door de klantenservice te mailen;  – door naar het gedeelte “mijn account” te gaan in de categorie “Mijn abonnementen”
BEZORGKOSTENGratis
KORTINGUitsluitend voor het koffieabonnement: 5% voor bestellingen met 2 zakken koffie 10% voor bestellingen met 4 zakken koffie 15% voor bestellingen met 8 zakken koffie
MINIMAAL AANTAL PRODUCTEN PER BESTELLINGVoor gemalen koffie, koffiebonen 2 zakken a 750gram, 3 theezakjes a 50 gram
FREQUENTIE VAN DE LEVERING VAN PRODUCTENKeuze van de klant: 2, 4, 6, 8 of 10 weken

4.2          Aanvullende voorwaarden van toepassing op beide abonnementen

Door zich in te schrijven voor een abonnement, gaat de klant ermee akkoord dat Hedgies.Coffee geselecteerde producten zal leveren volgens de door de klant gekozen frequentie en voor de volledige duur van het gekozen abonnement.

De voordelen (bij wijze van voorbeeld: kortingen) verbonden aan het Koffieabonnement zijn niet afleidend met de voordelen die voortvloeien uit andere Hedgies.Coffee acties, tenzij anders bepaald Hedgies.Coffee in de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de bovengenoemde voordelen.

 • Manieren om een abonnement af te sluiten

De klant kan zich op één manier inschrijven voor de abonnementen “Koffieabonnement” en “theeabonnement”:

a) via internet op de webshop 

Hedgies.Coffee heeft geen enkele andere manier toegestaan om een abonnement af te sluiten.

5.1          Inschrijven via de website

Als vereiste om deel te nemen aan het abonnement, wordt de klant gevraagd om verplichte informatie t e verstrekken en de registratieprocedure te voltooien. Na voltooiing van de registratieprocedure zal de klant zijn/haar persoonlijke gebruikersnaam ontvangen en het wachtwoorden genereren (hierna: “de inloggegevens”).

De klant is verplicht om de vertrouwelijkheid en veiligheid van zijn/haar inloggegevens te bewaren, die onder zijn/haar verantwoordelijkheid blijft. Elke succesvolle login met gebruikmaking van de inloggegevens van de klant, ongeacht of deze werd uitgevoerd door de feitelijke eigenaar of door iemand anders, zal door de klant worden beschouwd als een persoonlijke toegang. Hedgies.Coffee is niet aansprakelijk voor enig verlies op schade bij het niet naleven van dergelijke contractuele bepalingen.

De klant verbindt zich ertoe om Hedgies.Coffee onmiddellijk op de hoogte te stellen als hij/zij weet of reden heft om aan te nemen dat zijn/haar inloggegevens zijn gestolen of misbruikt, of in geval van enig ander beveiligingsprobleem.

Om de inschrijvingsprocedure te voltooien, plaatst de klant een bestelling met vermelding van:

 • De producten die de klant wenst op te nemen in het abonnement, welke behoren tot beschikbare producten;
 • Andere elementen die persoonlijk door de klant moeten worden geselecteerd (zoals de frequentie van levering van de producten);
 • De factuur en verzendgegevens van producten die zijn gekocht tijdens het afsluiten van het abonnement.

De klant aanvaardt dergelijke algemene voorwaarden om het abonnement af te sluiten. De overeenkomst wordt geacht te zijn aanvaard zodra de klant de bevestiging van Hedgies.Coffee ontvangt. Dergelijke communicatie omvat de samenvatting van de ondergetekende voorwaarden en verdere details volgens de toepasselijke regelgeving met betrekking tot de recht van de consumenten.

De voertaal voor deelname aan het abonnement is Nederlands.

 • Productkenmerken en prijs

De belangrijkste kenmerken van de producten zijn te vinden op de website, in de gerelateerde productsectie. Hou der rekening mee dat de afbeeldingen en kleur van de producten niet exact overeen kunnen komen met het geleverde artikel.

De aan de klant geleverde producten hebben een resterende houdbaarheid van langer dan 4 maanden.

De producten die worden verkocht in het kader van het programma en meer in het algemeen, op de website, zijn originele producten, met kwaliteitsnormen die overeenkomen met de op de markt beschikbare producten die zich onderscheiden door de handelsmerken die eigendom zijn van Hedgies.Coffee of waarvoor Hedgies.Coffee een licentie heeft.

De producten worden verkocht tegen de prijs (inclusief BTW) die op de website is aangegeven op het moment van verkoop.

Prijzen kunnen tijdens de looptijd van het contract wijzigen. Dergelijke variaties zullen altijd onmiddellijk per e-mail aan de klant worden meegedeeld, naast dat ze op de website worden gepubliceerd. Indien de klant niet van plan is de aanpassing te aanvaarden, kan hij of zij zich uitschrijven uit het Abonnementsprogramma overeenkomstig beschreven in Artikel 13.

 • Wijzingen met betrekking tot de levertijd

Hedgies.Coffee zal de klant het minimum aantal producten leveren dat voorzien is in het door de klant gekozen abonnement volgens de frequentie die is aangegeven op het moment van registratie.

De klant kan de instellingen van terugkerende bestellingen op elk moment wijzigen (bijvoorbeeld frequentie van het verzenden van producten, bestelde producten, afleveradres) waar mogelijk volgens het gekozen abonnement door contact op te nemen met de klantenservice of door de website te bezoeken in het gedeelte “mijn account”, zonder enige extra kosten, binnen 24 werkuren voorafgaand aan de verzenddatum van de bestelling. Bij latere leveringen wordt rekening gehouden met kennisgevingen van wijzigingen die na deze deadline worden aangebracht.

De frequentie van bestellingen kan alleen worden gewijzigd door het tijdslot te verkorten dat is aangegeven op het moment van inschrijven voor het abonnement.

 • Betaling en facturering

De regulieren levering van de producten kan alleen worden betaald met een creditcard (Visa of Mastercard) via het betalingsplatform van Deutsche Card Services (een Deutsche Bank groepsmaatschappij) in samenwerking met Computop Wirtschaftsinformatik GmbH.

Het bedrag van elke bestelling die in het kader van het abonnement wordt uitgegeven, wordt alleen in rekening gebracht wanneer de producten daadwerkelijk worden verzonden, behalve het bedrag van de eerste bestelling waarvoor een pre-autorisatie Hedgies.Coffee vereist is om de beschikbaarheid van de gebruikte creditcard te bewijzen.

Alle informatie met betrekking tot de creditcard van de klant wordt via een beveiligde verbinding rechtstreeks doorgestuurd naar de website van de bank, die de betalingsdienst levert.

Dergelijke informatie wordt niet opgeslagen door en/of gearchiveerd door Hedgies.Coffee. Hedgies.Coffee kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor frauduleus of oneigenlijk gebruik van creditcards door derden, van wie de gegevens warden meegedeeld op het moment van betaling. 

De klant is verplicht om Hedgies.Coffee, via de klantenservice of via toegang op de webshop, alle wijzigingen (bijvoorbeeld Verlopen van de creditcard) over de creditcard die is geplaatst voor de betaling van  bestellingen die tijdens de duur van het abonnement zijn uitgegeven, mee te delen. 

Bij ondertekening van het contract zal Hedgies.Coffee automatisch een factuur sturen op basis van de gegevens die door de klant zijn verstrekt bij inschrijving voor het abonnement. Na de uitgifte ervan is geen wijziging van de factuur meer mogelijk.

 • Levering

Transport- en bezorgkosten voor alle leden van het “abonnement” is gratis.

Hedgies.Coffee verzendt de gekochte producten uitsluitend naar het afleveradres dat is opgegeven op het moment van registratie. Het adres kan altijd worden gewijzigd door naar het gedeelte “Mijn account” te gaan. We accepteren geen zendingen naar postbussen.

De producten worden door Hedgies.Coffee uitsluitend op Nederlands grondgebied geleverd.

Hedgies.Coffee zal de eerste verzending van de bestelde producten per koerier naar het aangegeven adres bezorgen, ongeveer binnen 24 werkuren na het afsluiten van het contract. Levering geschiedt doorgaans binnen 4 werkdagen. Latere leveringen worden uitgevoerd volgens de frequentie gekozen door de klant volgens de opties die beschikbaar zijn in de abonnementen. De levertijden van de producten zijn bijkomend.

De door de klant gevraagde variaties, zoals beschreven in Artikel 7, zullen in aanmerking komen indien ze binnen 24 werkuren voorafgaand aan de verzenddatum worden meegedeeld. Als ze buiten deze limiet worden gemaakt, zijn ze geldig voor de volgende leveringen.

Hedgies.Coffee zal de verzending afleveren via een externe koerier, die verantwoordelijk is voor de levering.  Hedgies.Coffee verbindt zich ertoe om alle meldingen van niet-levering of vertraagde levering van de producten te verzamelen via de klantenservice en indien nodig, de klant bij te staan om zijn rechten jegens de vervoerder te beschermen volgens de wet.

 1. Producten controleren en retourneren

Elke beschadiging aan de verpakking en/of het product (zichtbaar zonder de verpakking te hoeven openen), of de mismatch in het aantal pakketten moet onmiddellijk worden gemeld, met specifieke vermelding op het afleveringsdocument. Door het document van de koerier te ondertekenen, bevestigt de klant de externe integriteit van het product en de conformiteit van de levering.

Eventuele problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, correspondentie of onvolledigheid van de ontvangen producten dienen binnen 10 werkdagen na levering gemeld te worden door een e-mail t sturen naar klantenservice via webshop@hedgies.coffee.

 1. Looptijd

13.3 Opzegging van het abonnement door de klant na 14 dagen

De klant heeft het recht om de overeenkomst te herroepen, zelfs na de 14 (veertien) dagen aangegeven in de vorige paragraaf, door een gepaste kennisgeving te sturen per aangetekende brief met ontvangstbewijs naar het volgende adres: Hedgies.Coffee: Hedgies.Coffee Marktstraat 5, 6901AK Zevenaar, Nederland – of door de klantenservice te mailen webshop@hedgies.coffee.

In geval van herroeping zal Hedgies.Coffee de klant het bedrag van de bestellingen in rekening brengen die reeds zijn uitgegeven op de ingangsdatum van de herroeping.

De herroeping wordt van kracht na ontvangst door de klant van de bevestigingsmededeling, per e-mail of per aangetekende brief met ontvangstbewijs, dat Hedgies.Coffee het abonnement heeft stopgezet.

 1. Beëindiging

Hedgies.Coffee kan het contract in elk geval beëindigen indien de klant de verschuldigde bedragen voor de uitvoering van het abonnement niet betaalt.

In dat geval zal Hedgies.Coffee de klant hiervan per e-mail of aangetekende brief op de hoogte stellen met een opzegtermijn van 10 (tien) dagen waarbinnen de klant de mogelijkheid krijgt om zijn/haar positie te bepalen.

 1. Overmacht

Hedgies.Coffee kan niet verantwoordelijk worden gehouden als het niet in staat is om de bestelling te verwerken of te laat is met het verwerken ervan als gevolg van overmacht (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, productieblokken opgelegd door wettelijke of administratieve maatregelen, epidemieën, stakingen, zware weersomstandigheden, branden overstromingen), zelfs als dergelijks gebeurtenissen de activiteit van de koerier die verantwoordelijk is voor het afleveren van het bestede product verhinderen of vertragen.

 1. Wet en jurisdictie

Op deze verkoopvoorwaarden is de Nederlandse regelgeving van toepassing.

Voor civiele geschillen is de rechter van de woon- of domicilie van de klant exclusief bevoegd, in overeenstemming met de toepasselijke consumentenwetgeving.

 1. Slotbepalingen

De Europese commissie bidet een platform voor de schikking van geschillen met betrekking tot online aankopen, waartoe de burger van een EU-lidstaat toegang heeft via deze link:  http://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit hulpmiddel kan door de Europese klant worden gebruikt voor de buitengerechtelijke schikking van geschillen die voor kunnen komen uit de aankoop van producten op de Hedgies.Coffee webshop. Als alternatief kan de klant naar eigen keuze andere middelen voor een geschillen schikking gebruiken.

Hedgies.Coffee is beschikbaar om elke vraag te beantwoorden die per e-mail naar webshop@hedgies.coffee wordt gestuurd.

Raadpleeg het privacy gedeelte voor informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens.

Voor alle andere juridische informatie met betrekking tot het gebruik van de website, in het bijzonder aankopen op de website, kan de consument de volgende secties raadplegen: Privacy beleid, Retouren en restituties, Klantenservice.

Artikel 21 – Voorwaarden spaarkaart

 • Je ontvangt 1 spaarstempel bij ieder drankje die je besteedt bij Hedgies.Coffee.
 • Bij 10 originele Hedgies.Coffee spaarstempels heb je een volle Hedgies.Coffee spaarkaart.
 • Per volle ingeleverde Hedgies.Coffee spaarkaart ontvangt je 50% korting op een drankje naar keuze.
 • Volle Hedgies.Coffee Spaarkaarten kunt je alleen aan de kassa van de fysieke Hedgies.Coffee winkel verzilveren en zijn niet te verzilveren bij bestellingen via Hedgies.Coffee website.
 • Alleen originele Hedgies.Coffee Spaarstempels en spaarkaarten zijn inwisselbaar.
 • Hedgies.Coffee behoudt zich het recht voor Hedgies.Coffee spaarkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus doen voorkomen te weigeren.
 • Losse Hedgies.Coffee spaarstempels en Hedgies.Coffee spaarkaarten met minder dan 10 Hedgies.Coffee spaarstempels zijn niet inwisselbaar.
 • Volle Hedgies.Coffee spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.
 • Van de actie zijn uitgezonderd: Maandspecials, Mousset koffies en Mousset chocolademelk. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen Hedgies.Coffee spaarstempels uitgereikt.
 • Je ontvangt geen Stempels bij het inleveren van Cadeaubonnen en op onze menu deals (ontbijt, lunch en arrangement).
 • Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de spaaractie, kunt je terecht bij Hedgies.Coffee zelf of via de mail op info@Hedgies.Coffee
 • Hedgies.Coffee behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
 • Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.
 • Hedgies.Coffee is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten
 • Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kun je contact opnemen met ons op: info@hedgies.coffee
 • Aldus opgemaakt te Zevenaar, 06-06-2023.

Chat met ons